กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครั้ง แรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม