กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม