กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน โดยในกรณีของตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนในขณะที่ลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นตราสารแห่งหนีที่มีผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย โดยไม่มีข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่เหลือกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม