กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่ง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิค เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม