การวางแผนการลงทุนของท่าน

แผนการลงทุนรายเดือนเป็นที่นิยมว่าเป็นหนทางที่ช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวที่เรากำหนดไว้

ก่อนการลงทุนใดๆก็ตาม เราควรกำหนดวัตถุประสงค์ของเราและดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยท่านได้ในจุดนี้ อีกหนึ่งทางในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนของท่าน ได้แก่การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆต่อไปนี้

แผนการลงทุนที่ดีควรพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในของการลงทุน เช่น รูปแบบต่างๆของการลงทุนที่มีให้เลือก และทัศนคติต่อความเสี่ยงของท่าน ปัญหาใหญ่ที่สุดที่นักลงทุนเกือบทุกคนพบ คือความไม่สมดุลกันระหว่างระดับผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้

ผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยมากจะสัมพันธ์กัน และยิ่งคงการลงทุนไว้นานเท่าใด เรายิ่งจะได้เห็นความจริงในข้อนี้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไป กองทุนหุ้นมีความผันผวนมากกว่ากองทุนพันธบัตร และกองทุนที่ลงทุนในประเทศใดเพียงประเทศเดียวยิ่งมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในทั้งภูมิภาคหรือทั่วโลก กองทุนตลาดเงินมีความปลอดภัยสูงกว่าทั้งหมด แต่ก็ตั้งเป้าเพียงแค่ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง

ด้วยแผนการลงทุนรายเดือน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากความเครียดลดลงจากการเฉลี่ยต้นทุนหน่วยลงทุน โดยเงินของท่านยังคงเข้าลงทุนในตลาดตลอดช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าท่านควรจะจำกัดการลงทุนในแค่หนึ่งหรือสองกองทุน ท่านมีอิสระที่จะกระจายเงินลงทุนตามแผนการลงทุนรายเดือนไปยังหลายๆกองทุน ซึ่งที่จริงเป็นวิธีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

เนื่องจากแผนการลงทุนรายเดือนมีลักษณะการลงทุนอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ จึงได้รับความนิยม โดยมองว่าเป็นหนทางในการวางแผนเพื่อเหตุการณ์บางอย่าง เช่น การเกษียณอายุ การตั้งทุนการศึกษาให้บุตรหลาน และที่จริงแผนการลงทุนรายเดือนก็อาจจะเหมาะกับแผนการระยะยาวทุกประเภท ซึ่งอาจจะรวมทุกเพื่อการรักษาพยาบาลของท่านหรือทุนเพื่อการดูแลบิดามารดา

การลงทุนแบบรายเดือนในเอเชียมีข้อปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ในเกาหลี คนงานจำนวนหลายล้านคนมีการส่งเงินรายเดือนซึ่ง ซึ่งรวมเป็นเงินทุนสุทธิที่ไหลเข้าตลาดหุ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ในออสเตรเลีย มาเลเซีย และต่อมาฮ่องกง ได้จัดทำแผนการหักเงินเพื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญออกจากเงินเดือน และนำไปลงทุนในตลาดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ซึ่งเป็นแผนที่เหมือนกับแผนการลงทุนรายเดือน ไม่ว่าเจ้าของเงินจะเลือกกองทุนเองหรือผ่านการจัดการของบุคคลที่สามก็ตาม

แม้ว่าท่านจ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญอยู่แล้ว แต่การลงทุนตามแผนการลงทุนรายเดือนก็ยังจำเป็น เนื่องจากประเทศที่มาตรฐานสวัสดิการสังคมยังไม่สูงเท่ามาตรฐานของโลกตะวันตก เช่นในเอเชีย ซึ่งยังไม่มีสวัสดิการที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ดังนั้นอัตราการออมเงินของประชาชนจึงมักจะสูงกว่าประชาชนในประเทศตะวันตก แต่เงินออมเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้อย่างชาญฉลาด ดังนั้นแผนการลงทุนรายเดือนจึงนำท่านเดินเข้าสู่เส้นทางที่จะทำให้เงินออมของท่านงอกเงยด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก

รายการที่ต้องพิจารณา

อะไรที่คุณพิจารณาเมื่อจะลงทุน ? ควรพิจารณาปัจจัยภายในบางอย่างของท่านเอง เมื่อต้องการวางแผนการลงทุนแบบใดก็ตาม:

  • อะไรคือเป้าหมายการลงทุนและความต้องการของท่าน ?
  • อายุของท่าน ?
  • ฐานะการเงินของท่านดีแค่ไหน ?
  • ท่านยอมรับความผันผวนระยะสั้นในตลาดการลงทุนได้มากแค่ไหน ?
  • ท่านต้องการถอนเงินสดจากการลงทุนได้มากแค่ไหน หากท่านต้องการไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ?
  • เมื่อใดที่ท่านจำเป็นต้องได้เงินที่ท่านลงทุนไปกลับคืนมา ?
  • ท่านต้องการกระจายความเสี่ยงมากแค่ไหน ?
  • การลงทุนในลักษณะใดที่ท่านต้องการ ?