โฆษณา/รายการส่งเสริมการขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการให้ความรู้ต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ในเว็บไซต์ของเรา

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบลจ.อเบอร์ดีน

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มีความยินดีขอนำเสนอโครงการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายสำหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส (ABSL) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์ (ABCG)

สำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับการคิดค่าธรรมเนียม (Front-end fee) ในอัตราพิเศษครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บในปัจจุบัน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส และร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่าเกทเวย์ฟันด์

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด LTF-RMF ปี 2562

สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

ตลอดทั้งปี 2562 (2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) เป็นไปตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED) ที่มีการลงทุนจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

(“บริษัท”) มีความยินดีขอนำเสนอโครงการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) ระหว่าง 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2561สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Standard Global – Indian Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) ระหว่าง 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO) ระหว่าง 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อิมคัม ครีเอชั่น (ABINC)

ผู้ลงทุนทุกรายที่ลงทุนใน กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น (ABINC) ระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จะขยายเวลาอัตราการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนอัตราพิเศษที่ 0.3%ต่อปี (อัตราปกติของค่าธรรมเนียมการจัดการที่กำหนด ≤ 0.75% ต่อปี)

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลทุกรายที่จดทะเบียนเข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด มาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งก่อนและช่วงระยะเวลาของโครงการ (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น