โฆษณา/รายการส่งเสริมการขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการให้ความรู้ต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวมของอเบอร์ดีนได้ในเว็บไซต์ของเรา

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ของบลจ.อเบอร์ดีน

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) มีความยินดีขอนำเสนอโครงการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) ระหว่าง 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2561สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global – Indian Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน LTF-RMF ปี 2561

สำหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

ตลอดทั้งปี 2561 (3 มกราคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) เป็นไปตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM) ระหว่าง 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน* *ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO)

ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO) ระหว่าง 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน* และสำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน*

*ปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อิมคัม ครีเอชั่น (ABINC)

ผู้ลงทุนทุกรายที่ลงทุนใน กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น (ABINC) ระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จะขยายเวลาอัตราการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนอัตราพิเศษที่ 0.3%ต่อปี (อัตราปกติของค่าธรรมเนียมการจัดการที่กำหนด ≤ 0.75% ต่อปี)

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

โครงการส่งเสริมการขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลทุกรายที่จดทะเบียนเข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล (ABMP) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งก่อนและช่วงระยะเวลาของโครงการ (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. กองทุนเปิด อบเอร์ดีน แคช ครีเอชั่น และกองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น