ลงทุนกับอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด – คำถามที่พบบ่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญที่นักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน ดังนั้น เราจึงได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่คำถามและคำตอบ

1. B-Pay คืออะไร

B-pay คือรูปแบบใหม่ของการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment (บริการรับชำระเงิน) ของธนาคารโดยมีช่องทางการชำระเงินอยู่ 4 ช่องทาง คือ ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์ของธนาคาร และระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคาร หากผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ใช้บริการ FastTrack (โปรดอ่านข้อ 2) หลังชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม B-Pay ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งซื้อมายังบริษัทภายใน 15:30 น. ของวันที่ทำรายการชำระเงิน

2. FastTrack คืออะไร

คือบริการจัดทำคำสั่งซื้อแทนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการ ซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถมอบอำนาจให้ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด จัดทำคำสั่งซื้อแทน โดยไม่จำเป็นต้องส่งใบคำสั่งซื้อมาที่ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีกต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

3. B-Pay และ FastTrack ต่างกันอย่างไร

B-Pay เป็นรูปแบบการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องใช้แบบฟอร์ม B-Pay ของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เท่านั้น B-Pay ไม่ใช่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นจะต้องส่งใบคำสั่งซื้อมายัง อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ภายในเวลา 15.30 น. เพื่อทำการซื้อกองทุนในวันเดียวกันด้วย

FastTrack เป็นการให้บริการจัดทำคำสั่งซื้อแทนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยไม่จำเป็นต้อง ส่งใบคำสั่งซื้อกลับมาที่ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีก ซึ่งก่อนจะใช้บริการได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมอบอำนาจให้ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อก่อน และหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุน ต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

4. ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการใช้บริการ FastTrack ต้องส่งอะไรให้บริษัท ใช้เวลา นานเท่าไร และผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเริ่มใช้ บริการได้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งหนังสือมอบอำนาจ (FastTrack) ที่ลงนามแล้ว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มาให้บริษัท เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งการตอบรับการเริ่มใช้บริการ FastTrack ให้ทราบทาง SMS และทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการ

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมเมื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่าน B-Pay หรือไม่

ณ ปัจจุบัน ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่า รายการการชำระเงินตาม B-Pay และหรือ การทำคำสั่งซื้อตามบริการ FastTrack สมบูรณ์แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินผ่านระบบ B-Pay หากระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือใน Ref 2 ใน แบบฟอร์ม B-Pay ท่านจะได้รับการแจ้งผ่านระบบ SMS

หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะโทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อยืนยันการรับชำระ เงิน หรือการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

7. การซื้อผ่าน ATM / Telephone Banking / Internet Banking มีขั้นตอนอย่างไร (รายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคารต่างๆ)

โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในเว็บไซต์ที่ คู่มือการใช้บริการ B-Pay

8. หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนอย่างไร

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะทำการติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ถือหน่วยแจ้ง ไว้ในส่วนของสถานที่ติดต่อในใบคำขอเปิดบัญชี หรือที่ได้รับแจ้งเพื่อให้แก้ไขภายหลังการเปิดบัญชี