หนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทุน หนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
 

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
 

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30
 

กองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ