มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ทุกวันจากรายชื่อกองทุนด้านล่าง

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันนี้ หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังของแต่ละกองทุน ดาวน์โหลดมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน โดยคลิ๊กเลือกกองทุนที่ท่านต้องการ (ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสามารถเปิดโดยโปรแกรม excel)

Fund Name Historical Prices

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
 

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
 

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย*
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ