สรุปสาระสำคัญของกองทุน

ชื่อกองทุน สรุปสาระสำคัญของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
 

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
 

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์*
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30
 

กองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ