กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global – World Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในหลายประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิภาค ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน เช่น หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าสองในสามของพอร์ตการลงทุน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม