กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาทและกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม