กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ค้ำประกันโดกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอ ขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท

หมายเหตุ :

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม