กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำ ให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) รวมทั้ง กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Manager's Monthly Factsheet

View our Manager’s Monthly Factsheet to access information including performance, top holdings and sector weightings.