กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ เอคควิตี้ฟันด์ (Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือมีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (emerging markets) อย่างมีนัยสำคัญหรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม