กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมุ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มและปัจจัยพื้นฐานดี สำหรับการลงทุนในตราสารแห่งหนี้จะลงทุนทั้งทางภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงคุณภาพและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารนั้น ๆ และผลตอบแทนที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม