กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – ยูโรเปี้ยน เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global – European Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในทวีปยุโรป หรือบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอยู่ที่ทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ หรือในบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม