กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ที่ออกในสกุลเงินยูโรซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (sub-investment grade)และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ที่ออกโดยบริษัทและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาล

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม