กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ บอนด์ ฟันด์ (Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) หรือที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม