กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – ไชนิส เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Global – Chinese Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว(กองทุนหลัก) โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม