กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ (เช่นเงินฝาก ตราสารหนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นหรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา

หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม