กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอคควิตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม