รายงานการทำธุรกรรม

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

2562 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย / ก.ค.

2561 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย./ ต.ค.  / พ.ย. / ธ.ค.

2560 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
 

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2562 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย / ก.ค.

2561 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย./ ต.ค.  / พ.ย. / ธ.ค.

2560 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
 

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2562 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย / ก.ค.

2561 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย./ ต.ค. / พ.ย.  / ธ.ค.

2560 ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.