รายงานอื่น

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

2561  ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

2560  ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.


 

อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

ณ วันที่ 05 เมษายน 2560 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.11

รายงานการดำรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ทราบว่า ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคชครีเอชั่น (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน)กำหนด ทั้งนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 กองทุนได้แก้ไขการดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง เงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานกำหนดแล้ว

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ำกว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคารคาลิยง เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เนื่องจากบริษัทมีการฝากเงินกับธนาคารเพิ่มเติม ประกอบกับการผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนที่มีกับธนาคารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 กองทุนดำรงอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากกับธนาคาร คาลิยง ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด