ประกาศที่ผ่านมา

ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 – 6 ตุลาคม 2559 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด(“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2352-3388

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศบริการรับคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ client.services.th@aberdeen-asset.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแนบแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังบริษัทตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น และได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวจากบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท รวมทั้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งคำสั่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-352-3388

 

ประกาศหลักเกณฑ์ในการปิดบัญชีกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จากัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. บัญชีกองทุนที่มียอดหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับศูนย์ และ
2. ไม่มีการทารายการ ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่าสามปี

บริษัทขอขอบคุณท่านที่มอบความไว้วางใจในการเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัท หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศ: หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด