ประกาศ

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ แต่งตั้ง โรเบิร์ต เพนนาโลซา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ข้อมูลเพิ่มเติม


 


 


 


 

 

 


หลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม 


 


 


ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388


 

 

หลักเกณฑ์ในการปิดบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.บัญชีกองทุนที่มียอดหน่วยลงทุนคงเหลือเท่ากับศูนย์ และ
2.ไม่มีการทำรายการ ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่าสองปี

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388


 

 

Table of suspension dates for the year 2019

Click here to find out more


 


 

Discount Policy for the Front-End and Back-End Fees of Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited

Click here to find out more

 
 

Notice of dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Standard Flexible Capital Fund

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited (the “Company”), as the manager of Aberdeen Standard Flexible Capital Fund, would like to inform unitholder of the fund that the Company will pay dividend on 24 October 2018 in the amount of 0.15 Baht per unit, which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unitholder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unitholder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unitholder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services at 0-2352-3388.

 
 

Notice of book close date, temporary suspension date of subscription and redemption of units and dividend payment date of Aberdeen Standard Flexible Capital Fund

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited (the “Company”), as the manager of Aberdeen Standard Flexible Capital Fund, would like to inform unitholder of the fund that we will temporarily suspend subscription and redemption of fund units during 1 - 5 October 2018 to determine the right to dividend payment and dividend payout rate. The subscription and redemption will resume from 8 October 2018 onwards.

Click here to find out more

 
 

Announcement on Change of Company’s Name and Funds’ Names

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited (the Company) would like to inform you of the project amendments as made by the fast track method and approved by the Office of the SEC on September 10, 2018 with effect as from September 10, 2018 onwards. The amendments can be summarized below.

Click here to find out more

 
 

Change of Company Name

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited (“Company”) would like to inform unitholders as below business name changed which has been registered with Department of Business Development, Ministry of Commerce, effective from 1 August 2018 onwards.

Click here to find out more

 
 

Change of Investment Policy of the Master Fund of Aberdeen China Gateway Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”) would like to inform valued unitholders that the Master Fund of Aberdeen China Gateway Fund, Aberdeen Global – Chinese Equity Fund will be adding the following text into its investment policy.

Click here to find out more

 
 

Announcement on Promotional Campaign for Aberdeen Thai Equity Dividend Fund (ABTED)

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”) would like to inform valued unitholders that Investment amount equal to or greater than 10,000 Baht : Waived Front-end Fee during promotion period

Click here to find out more

Announcement of waiving trustee and registrar fee for
Aberdeen Growth Fund (ABG)
Aberdeen Siam Leader Fund (ABSL)

To waived trustee fee and registrar fee for existing unitholders who hold the units in participating funds during the period

Click here to find out more

Announcement for the criteria for a pay-in-kind arrangement

Aberdeen Asset Management Co., Ltd. (the Company) as the Management Company of

Open–Ended Aberdeen Growth Fund
Open–Ended Aberdeen Small Cap Fund
Open–Ended Aberdeen Siam Leaders Fund
Open–Ended Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

The Company would like to inform you of the amendments to the above projects as approved by the Office of the SEC on June 14, 2018 which can be summarized that the revisions have been made to clauses 7.4 and 9 by adding the criteria for a pay-in-kind arrangement whereby a unitholder holding units more than 10 percent of the fund’s NAV on the preceding business day, may opt to receive his/her redemption proceeds in the form of equity securities.

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Criteria and Procedure on the Payment of Redemption Proceeds by Securities or other Assets in lieu of Monies (Aberdeen Growth Fund, Aberdeen Siam Leaders Fund, Aberdeen Small Cap Fund and Aberdeen Thai Equity Dividend Fund)

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Benchmark Change of Aberdeen Japan Opportunities Fund (ABJO)

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”) would like to inform valued unitholders that Aberdeen Global – Japanese Equity Fund (“Master Fund”), the Master Fund of Aberdeen Japan Opportunities Fund (“the Fund”) will change its benchmark from Topix 1st Section TR Index to MSCI Japan TR Index with effect from 1 June 2018 onwards.

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Benchmark Change of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund (ABTED)

Aberdeen Asset Management Company Limited (“The Company”) would like to inform valued unitholders that the below benchmark of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund (ABTED) will be changed due to the company’s investment strategy. The change does not have any impact to unitholders.

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Change of the Investment Manager of the Master Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited would like to inform valued unitholders that the Investment Manager of the master fund of the Foreign Investment Funds (FIFs) as shown in the below table will be changed in accordance with the internal reorganization of the Aberdeen Standard Investments group. This has been made in order to improve the efficiency of the management structure and the investment personnel will remain unchanged. Therefore, there is no impact on the management of the master fund. This change will be effective as from 1 July 2018 onwards.

Click here to find out more

 
 

Notice of dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund, is pleased to inform you that the Company will pay dividend on 24 April 2018 in the amount of 0.34 Baht per unit, which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unitholder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unitholder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unitholder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services at 0-2352-3388.

 
 

Notice of book close date, temporary suspension date of subscription and redemption of units and dividend payment date Of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited, as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund, would like to inform unitholder of the fund that we will temporarily suspend subscription and redemption of fund units during 2 - 9 April 2018 to determine the right to dividend payment and dividend payout rate. The subscription and redemption will resume from 10 April 2018 onwards.

The Company will close the registrar book to determine unitholder’s rights to dividend on 5 April 2018, and will pay dividend on 24 April 2018.
The Company reserves the right not to pay dividend in case of net profit or retained earnings for that period is less than or equal to Baht 0.10 per unit.
Instead, the profit will be accumulated to the next dividend period. If you have any queries or require additional information, please contact Client Services Tel. 02-352-3388.

 
 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment Of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund, would like to inform you that the Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 16 March 2018. The Company will pay dividend on 26 March 2018 in the amount of 0.16 Baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unitholder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unitholder’s bank account as per in the Amendment Form.
Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque.

The Company would like to express our gratitude for entrusting your investment in our funds.
Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services Tel. 0-2352-3388.

 
 

Changed of settlement period for redemption proceeds

Referring to The Stock Exchange of Thailand announcement that the settlement circle will be changed from 3 working days (T+3) to 2 working days (T+2), with effect from March 2, 2018 onwards.

Aberdeen Asset Management Company Limited is pleased to inform you that, with effect from March 2, 2018, your redemption on any of the following funds will be received the redemption proceed within 2 working days (T+2).

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Change of Share Class Invested by FIFs and the Country for Dealing with the Master Funds

Aberdeen Asset Management Company Limited would like to inform valued unitholders that the Foreign Investment Funds (FIFs) as listed below have switched their investments in the Master Funds from Class “A Acc ” to Class “Z Acc” and changed country for dealing from Hong Kong to Luxembourg. These changes will increase more convenience for unitholders due to additional dealing days and do not have any adverse impacts on the investments of FIFs. The above changes will take effect as from 1st February 2018 onwards.

Click here to find out more

 
 

Announcement of the project amendments

Aberdeen Asset Management Co., Ltd. (the Company) as the Management Company of the Open – Ended Aberdeen Euro High Yield Bond Fund. The Company would like to inform you of the project amendments as approved by the Office of the SEC on December 22, 2017

Click here to find out more

 
 

Announcement suspension dates for Subscription/Redemption/Switching

Click here to find out more

 
 

Announcement of the project amendments

Aberdeen Asset Management Co., Ltd. (the Company) as the Management Company of Open – Ended Aberdeen Flexible Capital Fund. The Company would like to inform you of the project amendments as made by fast track method and approved by the Office of the SEC on December 22, 2017 with effective as from December 22, 2017 onwards.

Click here to find out more

 
 

Announcement on the Suspension of New Subscription/Switch-in Aberdeen Small Cap Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“The Company”) as the founder and manager of the Aberdeen Small Cap Fund would like to inform all relevant parties that due to recent large amounts of inflow into the Aberdeen Small Cap Fund.

The Company, after careful consideration, has come to the conclusion to temporarily suspend subscription/switch-in into the Aberdeen Small Cap Fund with effect from 4th January 2018 onwards until further notice.

Click here to find out more

 
 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment Of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund, would like to inform you that the Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 18 December 2017. The Company will pay dividend on 27 December 2017 in the amount of 0.22 Baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unitholder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unitholder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque.

The Company would like to express our gratitude for entrusting your investment in our funds. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services Tel. 0-2352-3388

 
 

Announcement of the project amendments

The Company would like to inform you of the project amendments as made by fast track method and approved by the Office of the SEC on November 15, 2017 with effective as from November 17, 2017 onwards

Click here to find out more

 
 

Notice of dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Co., Ltd., as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund, is pleased to inform you that the Company will pay dividend on 20 October 2017 in the amount of 0.39 baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unit holder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unit holder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque. Should you have any queries or require further information, please contact our Client Services at 0-2352-3388.


 

Notice of dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Co., Ltd. as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund would like to inform unit holder of the fund that we will temporarily suspend subscription and redemption of fund units during 2 October 2017 - 6 October 2017 to determine the right for dividend payment and dividend rate. The subscription and redemption will resume from 9 October 2017 onwards.

The Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 5 October 2017. The dividend will be paid on 20 October 2017. The Company reserves the right not to pay dividend in case of net profit or retained earnings for that period is less than or equal to Baht 0.10 per unit. Instead, the profit will be accumulated to the next dividend period. If you have any queries or require additional information, please contact Client Services Tel. 02-352-3388

 
 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund, would like to inform you that the Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 14 September 2017. The Company will pay dividend on 21 September 2017 in the amount of 0.15 Baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unit holder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unit- holder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque.

The Company would like to express our gratitude for entrusting your investment in our funds. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services Tel. 0-2352-3388

 
 

Announcement suspension dates for Subscription/Redemption/Switching

Click here to find out more

 
 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund, would like to inform you that the Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 14 June 2017. The Company will pay dividend on 22 June 2017 in the amount of 0.23 Baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unit holder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unit- holder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque.

The Company would like to express our gratitude for entrusting your investment in our funds. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services Tel. 0-2352-3388.

 
 

Notice of suspension dates for Subscription/Redemption/Switching for the year 2017

Click here to find out more

 
 

Announcement of the project amendments

The Company would like to inform you of the amendments to the projects as made by fast track method and approved by the Office of the SEC on May 19, 2017 with effective as from May 17, 2017 onwards.

Click here to find out more

 
 

Notice of dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund, is pleased to inform you that the Company will pay dividend on April 24, 2017 in the amount of 0.33 baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unit holder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unit holder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services at 0-2352-3388.


 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Flexible Capital Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited, as the manager of Aberdeen Flexible Capital Fund, would like to inform unit holder of the fund that we will temporarily suspend subscription and redemption of fund units during 31 March 2017 - 7 April 2017 to determine the right for dividend payment and dividend rate. The subscription and redemption will resume from 10 April 2017 onwards.

The Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 5 April 2017. The dividend will be paid on 24 April 2017.  The Company reserves the right not to pay dividend in case of net profit or retained earnings for that period is less than or equal to Baht 0.10 per unit. Instead, the profit will be accumulated to the next dividend period. If you have any queries or require additional information, please contact Client Services Tel. 02-352-3388

 

Notice of book close date, dividend payment date and the rate of dividend payment of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund

Aberdeen Asset Management Company Limited (“the Company”), as the manager of Aberdeen Thai Equity Dividend Fund, would like to inform you that the Company will close the registrar book and determine unit holder’s title to dividend on 14 March 2017. The Company will pay dividend on 23 March 2017 in the amount of 0.08 Baht per unit which the Company will transfer the dividend payment via money transfer to unit holder’s bank account specified in the Master Account Opening Form or amended unit- holder’s bank account as per in the Amendment Form. Payment of dividend by issuing crossed cheque under the name of entitled unit holder and delivering by registered mail will be made for unit holder that specified the method of their payment by cheque.

The Company would like to express our gratitude for entrusting your investment in our funds. Should you require further clarification or information, please do not hesitate to contact Aberdeen’s Client Services Tel. 0-2352-3388.


 

Announcement of the project amendments

The Company would like to inform you of the project amendments as made by fast track method and approved by the Office of the SEC on 16 January 2017 with effective as from 16 January 2017 onwards.

Click here to find out more


 

Notice of mutual fund’s benchmark changing

Aberdeen Asset Management Company Limited (“company”) would like to update the benchmark for 11 mutual funds as follow.

Click here to find out more