ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศปรับลดรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จากแบบ 3 วันทำการ (T+3) เป็นแบบ 2 วันทำการ (T+2) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จะได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็วขึ้น จากเดิม 3 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+3) เป็น 2 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+2)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุนโดยกองทุน FIF และประเทศที่ซื้อขายกองทุนหลัก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) ดังมีรายชื่อตามตารางด้านล่าง ได้เปลี่ยนการลงทุนในกองทุนหลักจาก Class “A Acc ” เป็น Class “Z Acc” และได้เปลี่ยนแปลงประเทศที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศฮ่องกง เป็นประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจะทำให้กองทุน FIF ดังกล่าว มีวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับการลงทุนของกองทุน FIF ที่ท่านได้ลงทุนไว้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 


ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศการหยุดทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งแก้ไขโครงการแบบ fast track และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดกองทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้ตามปกติ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 
 

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งแก้ไขโครงการแบบ fast track และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในอัตรา 0.39 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 
 

ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 6 ตุลาคม 2560 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388


 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 
 

ประกาศการหยุดทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 
 

ประกาศ วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งแก้ไขโครงการแบบ fast track และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(“สำนักงาน”) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
 

ประกาศแจ้งวันจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ในอัตรา 0.33 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 
 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล  ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน 2560  เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่  24 เมษายน 2560 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน  บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388


 

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งแก้ไขโครงการแบบfast track และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


 

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนรวมใหม่จำนวน 11 กองทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด