การเปิดเผยข้อมูล

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด