กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันให้แก่ สมาชิกและครอบครัวเมื่อออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินทุนที่ใช้เพื่อจัดตั้งและลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะถูกรวบรวม และจ่ายเข้ากองทุนตามงวดของการจ่ายค่าจ้างโดยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุน จะถูกหักจากค่าจ้างเรียกว่า “เงินสะสม“  และนายจ้างจะจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน โดยมีบริษัทจัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดดอกผลงอกเงย ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยได้จัดให้มีรูปแบบของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ 2 ประเภทคือแบบ กองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund) และ กองทุนเดี่ยว (Single Fund)