ธุรกิจและบริการของเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทใน “กลุ่มอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด” ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (มหาชน) แห่งประเทศ อังกฤษ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยให้บริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ