ตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้และเงินท้องถิ่นมีกระบวนการที่ย้อนไปได้ถึงปลาย ทศวรรษ 1980 กระบวนการการลงทุนของอเบอร์ดีนให้ความสำคัญในงานหลักๆ ได้แก่ การทำวิจัยด้วยตนเอง เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนซึ่งมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าสนใจ ซึ่งพิจารณาปัจจัยทุกอย่างทั้งหลากหลายและแตกต่าง พร้อมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยง และใช้การจัดการและควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการการลงทุน ลูกค้าทั่วโลกของอเบอร์ดีนลงทุนทั้งกองทุนตราสารหนี้ระดับท้องถิ่น ระดับสากล และกลุ่มพิเศษ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด

จุดแข็งหลัก

การบริหารกองทุนโดยไม่อิงกับเกณฑ์ดัชนี มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนโดยการทำประโยชน์จากการขาดประสิทธิภาพ ของตลาดในด้านการกำหนดราคาและความน่าเชื่อถือ อัตราดอกเบี้ยและการจัดการค่าเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตราสารหนี้ได้ ซึ่งทั้งหมดใช้ในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายผลตอบแทนต่อ ความเสี่ยงของลูกค้าในแต่ละตลาดทั้งที่อิงกับดัชนีท้องถิ่น ดัชนีสากล และดัชนีพิเศษต่างๆ และในกองทุนประกันภัย รวมถึงมีความเหมาะสมกับการบริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทที่มีเงื่อนไขจำกัด และไม่จำกัด

การสร้างทีมงานขนาดเล็ก เพื่อทำการศึกษาการลงทุนกลุ่มพิเศษ ได้วางขั้นตอนและโครงสร้างการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความประสงค์ของลูกค้าที่หลากหลายและแตกต่างกัน การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทำให้เราจำแนกเหตุปัจจัยของความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมถึงสร้างกลยุทธ์การบริหารการลงทุนสำหรับกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม

การทำวิจัยและการสร้างความเห็นจากองค์ความรู้ของเรา ทำให้ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนและนักวิเคราะห์ต้องทำการศึกษาในสามกรอบ โดยเน้นการศึกษามูลค่าและความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ รวมถึงตลาดตราสารหนี้กลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนสูงและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทีมการลงทุนของเราที่ศึกษาในกรอบของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จะได้ประโยชน์จากสำนักงานผู้ประสานงานกับนักลงทุน ภาครัฐและนักเศรษฐศาสตร์ในตลาดท้องถิ่นด้วย

การบริหารพอร์ตการลงทุน มีเป้าหมายที่จะผสมผสานการตัดสินใจการลงทุนจากจุดหนึ่งกับพอร์ตการลงทุน ระดับท้องถิ่น สากล และกลุ่มพิเศษที่กระจายความเสี่ยงอย่างเต็มที่แล้ว ที่ให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าสนใจ ประเด็นสำคัญคือการปรับให้เข้ากับความประสงค์ของลูกค้าและความสามารถที่จะ รองรับเงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น การลงทุนของกองทุนประกันภัยที่ต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นเงื่อนไข และต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในเรื่องวัตถุประสงค์ แนวทาง และมาตรฐานของผลการดำเนินงาน

  • ปรัชญาการลงทุนในตราสารหนี้อยู่บนพื้นฐานของหลักความเชื่อสำคัญ ดังต่อไปนี้
  • การกำหนดราคาตราสารที่ไร้ประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดและนำไปสู่ผลประโยชน์ได้
  • โอกาสในตลาดตราสารหนี้ต้องการแหล่งความรู้พิเศษ การตัดสินใจไม่อาจแยกจากข้อมูลจากการวิจัยได้
  • ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดขึ้นอยู่กับกรอบความเสี่ยง
  • เหตุปัจจัยต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนได้ทำให้ระดับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
  • การลงทุนที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ทำให้ผลตอบแทนที่ปรับตามค่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้
  • ทีมการลงทุนในกลุ่มพิเศษมีความสำคัญในการคาดการณ์มูลค่าการลงทุน
  • กระบวนการการลงทุนที่ฉับไวและปรับตัวทันมีความสำคัญในการก้าวทันโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • หลักความเชื่อสำคัญเหล่านี้เป็นแก่นในการเลือกตราสารหนี้ประเภทต่างๆของกองทุน