ตราสารทุน

ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นขาดประสิทธิภาพในการตั้งราคา อเบอร์ดีนเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมได้ในระยะยาวจากการค้นหาหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีราคาต่ำและถือหุ้นนั้นไว้เป็นระยะเวลานานพอ เพื่อให้ปัจจัยพื้นฐานที่ดีของบริษัทได้มีเวลาที่จะหนุนราคาหุ้นของตนให้ปรับตัวขึ้น อเบอร์ดีนค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพดีจากการทำวิจัยบริษัทต่างๆด้วยตนเอง และเพิ่มมูลค่าให้การลงทุนด้วยการบริหารจัดการการลงทุนในเชิงรุก ซึ่งหมายถึงการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะลงทุนอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอด้วยตนเอง โดยไม่ได้เพิ่มมูลค่าขึ้นมาจากการซื้อขายหุ้นในพอร์ตการลงทุน

เราเชื่อว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอิงกับระยะเวลาการลงทุนมากกว่าที่จะอิงกับดัชนีของตลาด เราไม่เชื่อว่าดัชนีจะเป็นเครื่องชี้นำแนวโน้มธุรกิจหรือมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้อย่างที่ควรจะเป็นทั้งมูลค่าในตลาดของหุ้นและการเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนีตลาดไม่ใช่หลักประกันคุณภาพของหุ้นในบริษัทนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น เราจึงไม่ใช้ดัชนีเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพอร์ตการลงทุน แต่อาศัยการตรวจสอบและหลักในการกระจายความเสี่ยงมากกว่า เราคุ้นเคยที่จะเลือกหุ้นที่เรามั่นใจจากการวิเคราะห์ตัวบริษัทด้วยองค์ความรู้ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเลือกตามการชี้นำของดัชนี การไม่อิงดัชนีไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงคือการลงทุนในบริษัทที่ไม่มีคุณภาพ

กระบวนการในการลงทุน

อเบอร์ดีนพิจารณารายละเอียดในระดับบริษัทก่อนที่จะพิจารณาภาพรวมของตลาด โดยทำการเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ โดยตรงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินบริษัทเป็นระยะๆ การเลือกหุ้นเป็นวิธีการที่สำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการคาดการณ์ อเบอร์ดีนจะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทที่เราไม่เคยพบปะกับผู้บริหารของบริษัทนั้นมาก่อน ซึ่งการเข้าเยี่ยมบริษัทนำมาซึ่งรายละเอียดและรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อเบอร์ดีนประเมินมูลค่าของบริษัทในสองเกณฑ์ คือ เกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ราคา การวัดคุณภาพของบริษัทจะดูจากคุณภาพของผู้บริหาร เป้าหมายของธุรกิจ งบดุล และบรรษัทภิบาลของบริษัทนั้นๆ ต่อมา การคำนวณราคาหุ้น ซึ่งจะดูจากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ภาวะตลาด คู่แข่งในตลาด และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท กระบวนการลงทุนแบบพิจารณาภาพรวมของตลาดก่อนการพิจารณารายละเอียดของบริษัท มีความสำคัญในระดับรองในการสร้างพอร์ตการลงทุนของเรา ซึ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงมากกว่าการกำหนดเพดานน้ำหนักการลงทุนในแต่ละภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม และขนาดหุ้นตามมูลค่าตลาดไม่สำคัญกว่าสภาพคล่องของหุ้น

การบริหารพอร์ตการลงทุนของอเบอร์ดีนมีรูปแบบอนุรักษ์นิยมเป็นส่วนใหญ่ที่เน้นการลงทุนระยะยาว (ซื้อหุ้นและถือหุ้นไว้นาน) ทำกิจกรรมซื้อเพิ่มและขายเพียงบางส่วนในหุ้นตัวเดิม มากกว่าที่จะซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของเรามีการเปลี่ยนแปลงรายการหุ้นต่ำ ซึ่งโดยปกติจะทำให้มีผลตอบแทนจากการถือครองหุ้น/ทรัพย์สินสูงกว่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้น

กองทุนของอเบอร์ดีนมีการบริหารจัดการเป็นทีม โดยผู้จัดการการลงทุนจะทำการวิจัยและวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ และแต่ละฝ่ายบริหารงานเป็นอิสระจากกัน แต่จะมีพอร์ตการลงทุนต้นแบบซึ่งจะรวบรวมความเห็นที่ดีที่สุดเอาไว้ และเป็นรากฐานให้ทุกพอร์ตการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าสถาบัน ความเห็นที่ดีสุดต่อพอร์ตการลงทุนนำมาใช้ร่วมกันในคณะกรรมการการลงทุนอย่างเป็นทางการและในฐานข้อมูลกลาง โดยหัวหน้าฝ่ายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจะสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการการลงทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งกลุ่มอเบอร์ดีน