ขั้นตอนการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ให้ความสนใจในการลงทุนระยะยาว ที่ใช้แนวคิดและงานวิจัยธุรกิจของตนเองเป็นหลัก การทำงานเป็นทีมของอเบอร์ดีน สร้างความมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจใดๆ ที่มีผลต่อพอร์ตการลงทุนนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้