Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
 

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ลิงค์

 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร ประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลข้างล่าง

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง

Aira Securities Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น
2,ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2684-8888

 
 
Asia Plus Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2680-1234

 
 
Krungsri Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี  จำกัด (มหาชน)
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2646 1111

 
 
Bualuang Securities Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2618-1000

 
 

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซันส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรสาร : 0-2648-1000

 
 
Capital Nomura Securities Public Company

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000

 
 
Country Group Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000

 
 
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2657-7000

 
 
Finansa Securities Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
48/22-23 ชั้น 12A, 48/45-46 ชั้น 20
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.(662) 697-3800
โทรสาร (662) 697-3770

 
 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000

 
 
IV Global Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2658-5800

 
 
 
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น
11 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทร.02-658-8888 ต่อ 8942, 8943, 8953

 
 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21
ถ.พระรามที่1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2658-6300 ต่อ 6330, 6340, 6310

 
 
Phatra Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6,
8-11ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2305-9000

 
 
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2635-1700

 
 
SCB Securities Co., Ltd

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3
ชั้น 20 - 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-949-1500

 
 

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2696-0011

 
 
KT Zmico Securities Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-264-5913-8, 02-264-5907-9

 
 
PolaroidSmallSICCOSecuritiesCW

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2,6
และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2267-3100 ต่อ 2553-2568

 
 
Thanachart Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น14,18
และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595

 
 
 
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น3
และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 19 และ 22 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000

โทรสาร: 0-2659-8163