Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English

ประกาศที่ผ่านมา

 
Display Previous Announcements

ประกาศ

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งแก้ไขโครงการแบบfast track และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนรวมใหม่จำนวน 11 กองทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศ วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศการแจ้งวันจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 – 6 ตุลาคม 2559 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้ไปในงวดบัญชีถัดไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด(“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2352-3388

 

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุวิธีการรับเงินฯ เป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนของบริษัท และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด