Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ :

ข้อมูลในหน้าต่างๆมีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้สำหรับการลงทุนเท่านั้น กองทุนทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็น กองทุนที่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำการซื้อหรือขายได้ในประเทศไทย การเข้าสู่เว็บไซด์ของเรานั้นคุณกำลังแสดงและรับประกันว่าเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือด้วยอำนาจของกฎหมายและข้อบังคับของเขต อำนาจศาลของคุณ อนุญาตให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ใช้เผยแพร่หรือเป็นองค์ประกอบเพื่อการเสนอขายหรือเป็นการเชิญชวนให้เข้ามาซื้อกองทุนของ อเบอร์ดีน อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศ ใดๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด เชื่อว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องตาม ณ วันที่ที่ปรากฏ แต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน หรือกรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน หรือบริษัทที่ประกอบกิจการร่วมกันไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้อง และไม่ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้รับอนุญาตจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำเตือน :

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่า หรือ น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ลิขสิทธิ์ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซท์นี้ ผู้เข้ามาเยี่ยมชม สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อมูลนำไปใช้เฉพาะส่วนบุคคลได้ แต่ห้ามนำไปทำการเผยแพร่หรือทำสำเนาข้อมูลใดๆในเว็บไซท์นี้