Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
 

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ลิงค์

 
 

ขั้นตอนในการลงทุนกับอเบอร์ดีน

นักลงทุนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด สามารถอ่านขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ได้ตามคำแนะนำข้างล่างนี้

สำหรับลูกค้าใหม่

วิธีการเปิดบัญชี

กรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีและส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับอเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม B-Pay (ใช้แทนใบนำฝากเงินธนาคาร Pay-in Slip) และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค ผ่านธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ และ กสิกรไทย ภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ หากผู้ลงทุนไม่ได้สมัครใช้บริการ FastTrack ท่านจำเป็นต้องแฟกซ์ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมาที่อเบอร์ดีน (โทรสารหมายเลข +66 2352 3389) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด ภายในเวลา 15.30 น.หรือในกรณีชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป บลจ.อเบอร์ดีนเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเช็ค มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 10,000 บาท ต่อรายการ ยกเว้น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB), มูลค่าซื้อครั้งแรก เท่ากับ 510,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป เท่ากับ 10,000 บาท ต่อรายการ

กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 20,000 บาท ต่อรายการ โดยมีกองทุนที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว (ABLTF)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)

ทางบลจ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่ บลจ.เห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดหย่อนภาษี

สำหรับแผนการลงทุนรายเดือนเริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท (โครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาทของก.ล.ต. สามารถลงทุนรายเดือนผ่านกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV) ขั้นต่ำ 1,000 บาท)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เอกสารที่จะได้รับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อกองทุนของอเบอร์ดีน:

  • หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) จะได้รับภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ
  • รายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Monthly Statement) จัดส่งทุกสิ้นเดือน

ท่านสามารถรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทได้ในหนังสือพิมพ์รายวัน อาทิ เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ และผู้จัดการรายวัน และ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้ ในการ ตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทั้งทาง e-avenue (Internet Online) และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ในการสั่งขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น.ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุนสามารถ ส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯ หมายเลข +66 2352 3389 โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนที่ท่านลงทุน

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 13.00 น.ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุน สามารถส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯหมายเลข +66 2352 3389 โดยราคาสับเปลี่ยนจะใช้ของวันที่ทำรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนกองทุนแต่ละครั้ง เท่ากับ 10,000 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ: ทุกเอกสารที่ส่งทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนกรุณาจัดส่งเอกสารตัวจริงให้กับทางบริษัทฯ