Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
 

ข้อมูลสรุปประจำวัน

ดูราคาปัจจุบัน


อัตราผลตอบแทนกองทุน

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญ

ประเภทกองทุน

7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

วันจดทะเบียนกองทุน

12 พฤศจิกายน 2545

สกุลเงิน

บาท

อนุญาตให้จัดจำหน่ายในประเทศ

ประเทศไทย

 

ข้อมูลกองทุน

 
 

e-Avenue

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

 
 

ขั้นตอนการลงทุนกับอเบอร์ดีน ลงทุนกับอเบอร์ดีน