Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
 

ข้อมูลสรุปประจำวัน

ดูราคาปัจจุบัน


อัตราผลตอบแทนกองทุน

 
 

ข้อมูลสาระสำคัญ

ประเภทกองทุน

6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วันจดทะเบียนกองทุน

28 ตุลาคม 2547

สกุลเงิน

บาท

อนุญาตให้จัดจำหน่ายในประเทศ

ประเทศไทย

 

ข้อมูลกองทุน

 
 

e-Avenue

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

 
 

ขั้นตอนการลงทุนกับอเบอร์ดีน ลงทุนกับอเบอร์ดีน