Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English

ธุรกิจและบริการของเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทใน “กลุ่มอเบอร์ดีน” ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (มหาชน) แห่งประเทศ อังกฤษ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยให้บริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Banner
 
 

ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อเรา
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินทุนที่ใช้เพื่อจัดตั้งและลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะถูกรวบรวมและจ่ายเข้ากองทุนตามงวดของการจ่ายค่าจ้างโดยลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของกองทุนจะถูกหักจากค่าจ้างเรียกว่า “เงินสะสม“  และนายจ้างจะจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน โดยมีบริษัทจัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดดอกผลงอกเงย ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยได้จัดให้มีรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ 2 ประเภทคือแบบ กองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund) และ กองทุนเดี่ยว (Single Fund)