ปรับตัวแต่
คงจุดยืนเดิม

เปิดตัวกองทุนใหม่
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

จุดยืนของเรา
คือการมอง
ให้รอบด้าน

พร้อมปรับตัวให้เท่าทันทุกสถานการณ์
เห็นโอกาสการลงทุนในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น

รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ 2015

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน LTF และ RMFได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทหุ้นยอดเยี่ยม ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ทำไมถึงต้องลงทุนใน LTF-RMF ลงทุนในกองทุน LTF - RMF วันนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสรับ ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เป็นการออมทรัพย์เพื่อใช้ ในวัยเกษียณ ลงทุนวันนี้...คุณมีสิทธิ์ ลดหย่อนภาษีรวมกันได้ สูงสุด 1,000,000 บาท* ต่อปี
*หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร


ข้อมูลเพิ่มเติม
ทำไมถึงต้องลงทุนกับ อเบอร์ดีน อเบอร์ดีนดำเนินธุรกิจจัดการลงทุนเพียงอย่างเดียว จึงมีความ เชี่ยวชาญในการลงทุนประกอบกับมีการวิเคราะห์บริษัท ที่จะไป ลงทุนด้วยตัวเอง ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกลงทุนใน บริษัทที่ ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว คุณจึงมั่นใจ ได้เสมอ


ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30(ABLTF 70/30)

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธิการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้
หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หนังสือชี้ชวน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยผู้ลงทุนสามารถนาเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หนังสือชี้ชวน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน
สมาร์ท แคปปิตอล
เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน เพื่อเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หนังสือชี้ชวน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเอเชียแปซิฟิค เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน
เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ อเบอร์ดีน แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (Aberdeen Pacific Equity Fund) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการ โดยบริษัท Aberdeen Asset Management Asia Limited กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนย่อยตราสารทุนเอเชีย แปซิฟิค (The Equity – Based Asia Pacific Sub Funds) และลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับทุนของบริษัท หรือผู้ออกตราสารที่จัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น ( Asia-Pacific Equities ) กองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้สูงตลอดอายุของกองทุน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หนังสือชี้ชวน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 (ปานกลางค่อนข้างต่ำ)

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และตราสารทางการเงิน เพื่อเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หนังสือชี้ชวน

โปรโมชั่น

รับฟรีหน่วยลงทุนอเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม LTF และ RMF ของ
อเบอร์ดีน ที่ร่วมรายการ

อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30(ABLTF 70/30)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว (ABLTF)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)

ตลอดทั้งปี 2559 (4 มกราคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559) เป็นไปตามเงื่อนไข ดูโปรโมชั่น

ลงทุนกับอเบอร์ดีน

คุณมีบัญชีกองทุนอเบอร์ดีนหรือไม่

มี ไม่มี

ลงทุนอย่างไรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เลือกลงทุนง่าย ๆ กับ อเบอร์ดีน

เพียงท่านมีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับอเบอร์ดีนโดยตรง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยท่านสามารถทำรายการผ่าน ธนาคารชั้นนำ อินเตอร์เน็ต และบัตรเครดิต

B-Pay

Bill Payment (B-Pay) คือ การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เลือกช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม B-Pay เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ตู้เอทีเอ็ม ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคาร


ธ.กรุงเทพ


ธ.กสิกรไทย


ธ.กรุงศรีอยุธยา


ธ.ไทยพาณิชย์


• โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
• เงื่อนไขการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน
• ท่านสามารถสมัครบริการ FastTrack เพื่อความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องส่งเอกสารคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้ามา ยังบริษัทฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม FastTrack ได้ที่นี่ หมายเหตุ: การเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์
บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเดรดิตในเครือกรุงศรี
เฉพาะกองทุน ABLTF, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF เท่านั้น*,**”

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อพร้อมแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิต และส่งกลับมายังอเบอร์ดีนสำหรับการทำรายการ โปรดส่งเอกสารมาทางโทรสารหมายเลข 02-352-3389

* เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
** เงื่อนไขการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน

ดาวน์โหลดใบคำสั่งซื้อได้ที่นี่ หมายเหตุ: การเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์
แผนการลงทุนรายเดือน
1. เริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท
2. เงินลงทุนรายเดือนสามารถหักออกจากบัญชีธนาคารของท่านได้โดยตรงหรือจากบัญชีเงินเดือนของท่าน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับแผนการลงทุนรายเดือน เนื่องจากสามารถซื้อด้วยจำนวน เงินงวดละเท่าๆกันในทุกรอบเวลาที่ท่านกำหนดได้
4. ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มและสิ้นสุดแผนการลงทุนของท่านเมื่อไร โดยไม่มีค่าปรับใดๆ
5. ท่านเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่ส่งเข้ามาลงทุนรายเดือน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
6. แผนการลงทุนรายเดือนทำให้เกิดวินัยในการลงทุน
ดาวน์โหลดคำขอใช้บริการแผนการลงทุนรายเดือน (MIP) ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้ที่นี่
โอนหน่วยลงทุนมาอเบอร์ดีน

3 ขั้นตอนง่าย ๆ กับการโอนเข้า LTF/RMF

1. กรอกแบบฟอร์มโอนย้ายของ บลจ. ต้นทาง (บลจ.อื่นๆ) และแบบฟอร์มโอนย้ายของ บลจ. ปลายทาง (บลจ. อเบอร์ดีน)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโอนย้ายของบลจ.อเบอร์ดีนได้ที่นี่

2. ทำสำเนาเอกสารทั้งสองชุด
3. มอบเอกสารตัวจริงให้แก่ บลจ. นั้นๆ พร้อมแนบสำเนาให้แก่ บลจ. ตรงข้ามเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย... ขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไปจะเป็นการประสานงานระหว่างทั้งสอง บลจ.
E-avenue
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการ e-avenue ลงทุนกับอเบอร์ดีนได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับ ระบบซื้อขาย ผ่านอินเตอร์เน็ต e-avenue ง่ายๆ เพียงแค่ส่งเอกสารการสมัครใช้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลดคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (e-avenue) ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ:
• ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
• ตรวจสอบสถานะรายการ
• ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน
• เลือกดูรายการลงทุนย้อนหลัง
• เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

เรามีระบบป้องกันรหัสส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยของการทำรายการของท่าน
เข้าสู่ระบบ
ธนาคารทหารไทย
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อกองทุนรวมอเบอร์ดีนผ่านทางธนาคารทหารไทย
ท่านสามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1588

ช่องทางลงทุนสำหรับลูกค้าใหม่

1. ลงทุนโดยตรงกับบลจ.อเบอร์ดีน           

ข้อมูลเพิ่มเติม

2. ลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเราทั่วประเทศ

ธนาคาร
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
อินเตอร์เชนจ์ 21 ทาวเวอร์, ชั้น 11
399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2788-2000
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ชั้น 11 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 500 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2680-3333
เฉพาะสาขาออลซีซั่นเพลสและสาขาทองหล่อเท่านั้น
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่-สาทรเหนือ
90 ถนนสาทรเหนือ, แขวงสีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-724-6330-8
และทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถ.พหลโยธิน
จอมพล จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1558
และทุกสาขาทั่วประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น
2,ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทร.0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2,6
และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2267-3100 ต่อ 2553-2568
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15
ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2657-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
48/22-23 ชั้น 12A, 48/45-46 ชั้น 20
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.(662) 697-3800
โทรสาร (662) 697-3770
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2646 1111
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น
11 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทร.02-658-8888 ต่อ 8942, 8943, 8953
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-264-5913-8, 02-264-5907-9
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 20-21 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทฑฯ 10330
โทร. 0-2658-6300 ต่อ 6330, 6340, 6310
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6,
8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3
ชั้น 20 - 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-949-1500
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14,18
และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2217-8888, 0-2611-9222, 0-2217-9595
บลน.
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
306 ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-103-8804

รับข้อมูลข่าวสารจาก อเบอร์ดีน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากอเบอร์ดีนได้ที่นี่