เลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเอง
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ที่อเบอร์ดีนเราบริหารกองทุนด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในกองทุน LTF และ RMF ที่มีมานาน เรามีทีมบริหารกองทุนที่จะช่วยสร้างศักยภาพทางการเงินของคุณให้มีโอกาสเติบโตและยั่งยืน ด้วยการให้คำปรึกษาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยคัดสรรหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีรวมถึงกองทุนหุ้นคุณภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทำให้คุณมั่นใจในเงินที่คุณลงทุนจะมีโอกาสเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืนไปกับเรา

รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ / หรือภาคเอกชน และ / หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธิการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี Net Exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภท:
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ: กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี Net Exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภท:
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภท:
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน เพื่อเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี Net Exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities / เอเชีย - แปซิฟิก เอคคิวตี้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนกองทุนหลักมีการลงทุนในรูปสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งโดยปกติกองทุนและกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในรูปสกุลเงินบาทและดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์กับสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่ลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภท:
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้สูงตลอดอายุของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (สูง)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ / หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท

กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภท:
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และตราสารทางการเงิน เพื่อเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 (ปานกลางค่อนข้างต่ำ)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ลงทุนกับอเบอร์ดีน

คุณมีบัญชีกองทุนอเบอร์ดีนหรือไม่

ลงทุนอย่างไรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เลือกลงทุนง่าย ๆ กับ อเบอร์ดีน

เพียงท่านมีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับอเบอร์ดีนโดยตรง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยท่านสามารถทำรายการผ่าน ธนาคารชั้นนำ อินเตอร์เน็ต และบัตรเครดิต

Bill Payment (B-Pay) คือ การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เลือกช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว


ธ.กรุงเทพ

ธ.กสิกรไทย

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธ.ไทยพาณิชย์
  • โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • เงื่อนไขการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน
  • ท่านสามารถสมัครบริการ FastTrack เพื่อความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องส่งเอกสารคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้ามา ยังบริษัทฯ

หมายเหตุ: การเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเดรดิตในเครือกรุงศรี
เฉพาะกองทุน ABLTF, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF เท่านั้น*,**”

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อพร้อมแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิต และส่งกลับมายังอเบอร์ดีนสำหรับการทำรายการ โปรดส่งเอกสารมาทางโทรสารหมายเลข 02-352-3389

* เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
** เงื่อนไขการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน

หมายเหตุ: การเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์

1. เริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 บาท
2. เงินลงทุนรายเดือนสามารถหักออกจากบัญชีธนาคารของท่านได้โดยตรงหรือจากบัญชีเงินเดือนของท่าน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับแผนการลงทุนรายเดือน เนื่องจากสามารถซื้อด้วยจำนวน เงินงวดละเท่าๆ กันในทุกรอบเวลาที่ท่านกำหนดได้
4. ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มและสิ้นสุดแผนการลงทุนของท่านเมื่อไร โดยไม่มีค่าปรับใดๆ
5. ท่านเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่ส่งเข้ามาลงทุนรายเดือน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
6. แผนการลงทุนรายเดือนทำให้เกิดวินัยในการลงทุน

3 ขั้นตอนง่าย ๆ กับการโอนเข้า LTF/RMF

1. กรอกแบบฟอร์มโอนย้ายของ บลจ. ต้นทาง (บลจ.อื่นๆ) และแบบฟอร์มโอนย้ายของ บลจ. ปลายทาง (บลจ. อเบอร์ดีน)

2. ทำสำเนาเอกสารทั้งสองชุด
3. มอบเอกสารตัวจริงให้แก่ บลจ. นั้นๆ พร้อมแนบสำเนาให้แก่ บลจ. ตรงข้าม

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย... ขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไปจะเป็นการประสานงานระหว่างทั้งสอง บลจ.

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการ e-avenue ลงทุนกับอเบอร์ดีนได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับ ระบบซื้อขาย ผ่านอินเตอร์เน็ต e-avenue ง่ายๆ เพียงแค่ส่งเอกสารการสมัครใช้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าสู่ระบบได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ

  • ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  • ตรวจสอบสถานะรายการ
  • ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน
  • เลือกดูรายการลงทุนย้อนหลัง
  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

เรามีระบบป้องกันรหัสส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยของการทำรายการของท่าน

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อกองทุนรวมอเบอร์ดีนผ่านทางธนาคารทหารไทย
ท่านสามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1558

ช่องทางลงทุนสำหรับลูกค้าใหม่

1. ลงทุนโดยตรงกับ บลจ.อเบอร์ดีน

2. ลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเราทั่วประเทศ

© Aberdeen Asset Management

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน ในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ข้อมูลและกองทุนภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทฯข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น โดยมี กฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญ ได้ระบุไว้ในส่วน "ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบ" ท่านควรอ่านข้อ ตกลงดังกล่าวก่อนกระทำการใดๆ การกระทำของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและตกลงตามข้อตกลงเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว