รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ต้องมีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด:
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: 6 (สูง)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งในและต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธิการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาตให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด:
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: 6 (สูง)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนเพื่อ ให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีการอื่น การเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด:
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป และผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: 6 (สูง)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ*

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่ง เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุ่มหลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย -แปซิฟิก เอคควิ ตี้แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปุ่น

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด:
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

*กองทุน ABAPAC-RMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุน ไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: 6 (สูง)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารที่เป็นเงินสกุลบาท

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด:
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: 4 (ปานกลางค่อนข้างต่ำ)

ช่องทางลงทุน

1. ลงทุนโดยตรงกับเรา

2. ลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมล์มาที่
client.services.th@aberdeenstandard.com
หรือ โทร 0-2352-3388.