รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เหมาะสำหรับ:
นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
โครงการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม เมื่อโครงการมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี)

ความเสี่ยงกองทุนระดับ: 6 (สูง)

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรายเดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังรายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ช่องทางลงทุน

1. ลงทุนโดยตรงกับเรา

2. ลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมล์มาที่
client.services.th@aberdeenstandard.com
หรือ โทร 0-2352-3388.