Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

บทสัมภาษณ์ของ
อเบอร์ดีน

Aberdeen Interviews

วีดีโอของภายนอกที่ึคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ
กองทุนของเรา

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
 

ความสม่ำเสมอทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุน

สะท้อนภาพแห่งความสำเร็จในการลงทุนผ่าน 3 รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ที่จัดอันดับผลตอบแทนพร้อมปรับด้วยความเสี่ยงตามวิธีการของมอร์นิ่งสตาร์ในระยะเวลา 5 ปี ด้วยแนวทางการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง และพร้อมลงทุนกับบริษัทนั้นในระยะยาว สู่ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลา

Morningstar 2015

รางวัล Morningstar Fund Awards 2015

 

ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ไว้วางใจอเบอร์ดีนตลอดมา สนใจข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
 
 
ยุโรป…โอกาสดี ๆ ที่น่าสนใจ
 

ยุโรป…โอกาสดี ๆ ที่น่าสนใจ

เลือกลงทุนในยุโรป เลือกลงทุนไปกับเรา

รับฟรีหน่วยลงทุนอเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) มูลค่า 200 บาท เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ (ABEG) และ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB) เป็นไปตามเงื่อนไข

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ (ABEG)

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(ABEHB)

โปรโมชั่น

 
 
 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน LTF และ RMF

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) สำหรับปีภาษี 2557

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

*ลูกค้าที่เปิดบัญชี และซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองผ่านเว็บไซด์ได้  ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือรับรองให้ท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร : +66-2352-3388
E-mail: client.services.th@aberdeen-asset.com

 
 

ประกาศ

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จากัด (บริษัท) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (กองทุน) ทราบว่า ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 กองทุนดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่ากว่ารัอยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อนำเงินมาชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนการลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กองทุนได้ดำรงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด
 • ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
  เพิ่มเติม
 • ประกาศหลักเกณฑ์ในการปิดบัญชีกองทุน
  เพิ่มเติม
 • ประกาศแก้ไข วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2558
  เพิ่มเติม
 • ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
  เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์