Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

อเบอร์ดีนเห็นถึงโอกาสครั้งสำคัญในการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของอเมริกาที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในของอเมริกาอีกครั้ง ที่อเบอร์ดีนเรามีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอเมริกันโกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ เป็นโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคุณ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (Aberdeen Global – North American Smaller Companies Fund) ซึ่งลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก

พิเศษ เสนอขายครั้งแรก วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2558
รับฟรีหน่วยลงทุนอเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 100,000 บาท ในกองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เป็นไปตามเงื่อนไข

 
โปรโมชั่น
 
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
 
หนังสือชี้ชวน
 
เอกสารสรุปสาระสำคัญ (กองทุนหลัก)
 
 
 
 

ความสม่ำเสมอทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุน

สะท้อนภาพแห่งความสำเร็จในการลงทุนผ่าน 3 รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ที่จัดอันดับผลตอบแทนพร้อมปรับด้วยความเสี่ยงตามวิธีการของมอร์นิ่งสตาร์ในระยะเวลา 5 ปี ด้วยแนวทางการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง และพร้อมลงทุนกับบริษัทนั้นในระยะยาว สู่ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลา

Morningstar 2015

รางวัล Morningstar Fund Awards 2015

 

ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ไว้วางใจอเบอร์ดีนตลอดมา สนใจข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
 
 

ประกาศ

 • ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
  เพิ่มเติม
 • ประกาศแก้ไข วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2558
  เพิ่มเติม
 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อสิงหาคม 2558
  เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์