Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

บทสัมภาษณ์ของ
อเบอร์ดีน

Aberdeen Interviews

วีดีโอของภายนอกที่ึคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ
กองทุนของเรา

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน LTF และ RMF

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF/RMF) สำหรับปีภาษี 2557

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

*ลูกค้าที่เปิดบัญชี และซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองผ่านเว็บไซด์ได้  ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือรับรองให้ท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร : +66-2352-3388
E-mail: client.services.th@aberdeen-asset.com

 
 
Euro High Yield Bond Fund
 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
เปิดเสนอขายครั้งต่อไปวันที่ 27 ตุลาคม 2557

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ลงทุนผ่านกองทุนหลักอเบอร์ดีน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ซึ่งเน้นลงทุนในยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยสั้น และอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในระดับต่ำ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์บอนด์ ฟันด์ ให้คุณได้เห็นโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 510,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
 
PVD
 

โปรโมชั่นพิเศษ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และค่าสอบบัญชี สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตลอดปี 2557

ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
 

ประกาศ

  • ประกาศแก้ไข วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2558
    เพิ่มเติม
  • ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
    เพิ่มเติม
  • ประกาศวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์
    เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์