Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF-RMF

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (LTF-RMF) สำหรับปีภาษี 2558

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน LTF - RMF

การลงทุนคือศิลปะที่ต้องเรียนรู้ในทุกๆ วัน ที่อเบอร์ดีน เราพัฒนากระบวนการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเชี่ยวชาญในการเลือกลงทุนในบริษัทที่เรามั่นใจ ปีนี้กองทุนอเบอร์ดีน LTF และ RMF ได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทหุ้นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเรา เช่นเดียวกับการเล่นดนตรีให้ไพเราะต้องอาศัยทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว

Morningstar 2015
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

อเบอร์ดีนเห็นถึงโอกาสครั้งสำคัญในการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของอเมริกาที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในของอเมริกาอีกครั้ง ที่อเบอร์ดีนเรามีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอเมริกันโกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ เป็นโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคุณ

 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 

ประกาศ

  • ประกาศ วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2559
    เพิ่มเติม
  • ประกาศ การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
    เพิ่มเติม
  • ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
    เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์