Map of Thailand
# ประเทศไทย
  
» เลือกประเทศ
» English
Aberdeen Rebrand
 
MIP TIMES

“เพิ่มการลงทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย
แผนการลงทุน
รายเดือน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Morningstar Awards 2014
 
SET Awards 2011
 

บทสัมภาษณ์ของ
อเบอร์ดีน

Aberdeen Interviews

วีดีโอของภายนอกที่ึคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ
กองทุนของเรา

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

Risk Profile

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกบริษัทต้องดำเนินการประมวลผลเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Investor Risk profile) เพื่อนำเสนอกองทุนที่มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ข้อมูลระดับความเสี่ยงมีอายุ 2 ปี หากท่านมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยง กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่าง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจะถือข้อมูลเดิมตามที่ท่านเคยให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบันของท่าน ทำแบบสอบถามออนไลน์
 
แบบสอบถาม
 
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุด

อเบอร์ดีนเน้นการจัดการกองทุนเพียงอย่างเดียว เราเป็นกลุ่มธุรกิจจัดการลงทุนระดับโลก ที่บริหารจัดการกองทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยผ่านสำนักงานของเราที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  อเบอร์ดีนไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการกองทุนให้แก่ลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว

หลักการของเราในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ เราไม่มีความลับ ไม่มีการลัดขั้นตอน มีแต่การจัดการกองทุนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ด้วยการบริการที่ครบวงจรของ บลจ. อเบอร์ดีน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ในสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในเครือบริษัทของกลุ่มอเบอร์ดีน  เราให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยบริการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
ABTED
 

การปั่นจักรยานไม่ใช่เพียงเพื่อการไปถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมุ่งไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเอง สำหรับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น เราไม่เคยเร่งรีบ หากแต่เราเลือกลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว และมีความสามารถในการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานอย่างรอบคอบในการเลือกบริษัทที่ดี มีผู้บริหารที่เชื่อถือได้ โดยผู้บริหารจะต้องทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น บริษัทที่เราเลือกลงทุนเหล่านี้มีกลไกพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่นเดียวกับจักรยานคลาสสิค ที่เข้าใจง่ายและมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเสน่ห์น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ที่สับเปลี่ยนเข้าลงทุนใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุน (จากปัจจุบันเก็บที่ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ เฉพาะผู้ลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเท่านั้น

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนหุ้นไทย มีจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

โปรโมชั่น

 
 
 
ABIG

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

ด้วยประสบการณ์การลงทุนกว่า 15 ปี ในการบริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้นอินเดียของอเบอร์ดีน และผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีเยี่ยม จากความเข้าใจในบริษัทที่เลือกลงทุน อีกทั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายการปฏิรูปประเทศ ทำให้หุ้นอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอีกครั้ง พบโอกาสลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตได้ที่นี่

สนใจติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เอกสารสรุปสาระสำคัญ
 
 
PVD
 

โปรโมชั่นพิเศษ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และค่าสอบบัญชี สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตลอดปี 2557

ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
 

ประกาศ

 • ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
  เพิ่มเติม
 • ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
  เพิ่มเติม
 • ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม ขอประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
  เพิ่มเติม
 • ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
  เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติม
 
 

อย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียว

กระจายการลงทุนของคุณวันนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ อเบอร์ดีน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี้ ฟันด์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์